Carta de Constitució

FUNDACIÓ ASSEMBLEA DE CIUTADANS I CIUTADANES DEL MEDITERRANI
CAP A UNA COMUNITAT DELS POBLES DEL MEDITERRANI
València, 1 de juny de 2019
CARTA CONSTITUTIVA

Aquest document és l’actualització de la primera Carta Constituent
aprovada a Casablanca el 31 de maig de 2009.

1. PREÀMBUL
Des de 2008, un grup de ciutadans i ciutadanes del Mediterrani
s’han compromès a participar activament en el projecte de
construcció d’una comunitat dels pobles del Mediterrani. Amb
aquesta finalitat van iniciar un procés de construcció d’una
Assemblea de ciutadans i ciutadanes del Mediterrani. En aquesta
primera etapa es va adoptar un text fundacional, base de l’actual
carta constitutiva.
L’ACM es basa en la declaració universal dels Drets Humans de les
Nacions Unides del 8 de desembre 1948 i en la resolució 2849 del
20 de desembre 1971 a propòsit de “El Desenvolupament i el medi”
de l’Assemblea General de les Nacions Unides. L’ACM ha constituït
una xarxa de cercles al voltant del Mediterrani que promou el
diàleg, la proposta i l’acció ciutadana. En 2016, l’ACM va adquirir
personalitat jurídica sota l’estatus de Fundació(FACM), la qual
cosa li permet integrar una gran varietat de persones que poden
aportar una visió àmplia i compartida del món Mediterrani.
1 Aquest document és l’actualització de la primera Carta Constituent
aprovada a Casablanca el 31 de maig de 2009.

L’anàlisi compartida dels fets

Resultats compartits | L’anàlisi compartida dels fets.
Malgrat la complexitat de la realitat mediterrània, la Fundació ACM,
ha destacat l’existència d’un conjunt de dades:
Els factors geogràfics, històrics, humans, econòmics, culturals,
socials i ambientals compartits pels països de la regió són el
fonament del caràcter Mediterrani. Aquesta evidència no pot ser
subestimada sinò que, contràriament, ha de ser recordada i
subratllada. Aquesta matriu unitària es va desintegrar amb el
temps, especialment després de la Segona Guerra Mundial, amb el
desenvolupament de l’eix transatlàntic i el progrés de la
construcció de la Unió Europea. Aquesta matriu s’està disgregant
davant la visió eurocèntrica de la regió.
El fracàs de la construcció d’institucions supranacionals en el sud i
a l’est del Mediterrani, com és el cas de la Unió del Magrib Àrab
(UMA). La forta contradicció entre la liberalització dels fluxos de béns, capital i informació amb el desenvolupament d’Internet en comparació amb les restriccions imposades al moviment de
persones.

Llegir la carta completa en format pdf:

Llegir la carta en valencià 

La carta en castellà

SIGNAR LA CARTA


Amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport